Liaison Office
c/o Nakanishi Printing Co.

Shimodachiuri Ogawa Higashi, Nishioji-cho 146, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8048, Japan
TEL : +81-(0)75-415-3661
FAX : +81-(0)75-415-3662
e-mail:
asn@nacos.com

Officers and Committees

President

Ken-ichi SHINODA

Executive Officers

Yosuke KAIFU (General affairs)
Yuriko IGARASHI (General affairs)
Reiko KONO (Treasurer)
Masato NAKATSUKASA (Publication)
Hajime ISHIDA (Liaison(domestic))
Shoji KAWAMURA (Liaison(abroad))
Takafumi ISHIDA (Project)
Osamu KONDO (Information, Education)

Executive secretary

Kazuhiro NAKAYAMA (Information)

Financial audit

Kazutaka ADACHI
Keigo HOSHINO

Editorial Committee

Anthropological Science

Editor in Chief
Masato Nakatsukasa (Kyoto University, Kyoto)

Associate Editors
Yosuke Kaifu (National Museum of Nature and Science, Tokyo) 
Shoji Kawamura (The University of Tokyo, Kashiwa) 
Ryosuke Kimura (University of the Ryukyus, Okinawa)
Megumi Kondo (Ochanomizu University, Tokyo)
Osamu Kondo (The University of Tokyo, Tokyo)
Reiko Kono (National Museum of Nature and Science, Tokyo)
Yoshihiko Nakano (Osaka University, Osaka)
Takeshi Nishimura (Kyoto University, Inuyama)
Ryo Oda (Nagoya Institute of Technology, Nagoya)
Naomichi Ogihara (Keio University, Tokyo)
Hiroki Shibata (Kyushu University, Fukuoka)

Book Review Editor
Michael A. Huffman (Kyoto University, Inuyama)

Anthropological Science (Japanese series)

Editor in Chief
Takashi NARA 

Noboru ADACHI
Kazuhito UZAWA
Naomichi OGIHARA
Reiko KONO
Toshihiko SUZUKI
Masami TAKENAKA
Kounosuke TOKITA
Masato NAKATSUKASA
Yoshihiro NISHIAKI
Minoru YONEDA