Liaison Office
c/o Nakanishi Printing Co.

Shimodachiuri Ogawa Higashi, Nishioji-cho 146, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8048, Japan
TEL : +81-(0)75-415-3661
FAX : +81-(0)75-415-3662
e-mail:
asn@nacos.com

Officers and Committees

President

Ken-ichi SHINODA

Executive Officers

Yosuke KAIFU (General affairs)
Yuriko IGARASHI (General affairs)
Reiko KONO (Treasurer)
Syoji KAWAMURA (Publication)
Osamu KONDO (Liaison(domestic))
Yoshihiko NAKANO (Liaison(abroad))
Naomichi OGIHARA (Project)
Osamu KONDO (Information, Education)

Executive secretary

Kazuhiro NAKAYAMA (Information)

Financial audit

Kazutaka ADACHI
Keigo HOSHINO

Editorial Committee

Anthropological Science

Editor in Chief
Masato Nakatsukasa (Kyoto University, Kyoto)

Associate Editors
Yosuke Kaifu (National Museum of Nature and Science, Tokyo) 
Shoji Kawamura (The University of Tokyo, Kashiwa) 
Ryosuke Kimura (University of the Ryukyus, Okinawa)
Megumi Kondo (Ochanomizu University, Tokyo)
Osamu Kondo (The University of Tokyo, Tokyo)
Reiko Kono (National Museum of Nature and Science, Tokyo)
Yoshihiko Nakano (Osaka University, Osaka)
Takeshi Nishimura (Kyoto University, Inuyama)
Ryo Oda (Nagoya Institute of Technology, Nagoya)
Naomichi Ogihara (Keio University, Tokyo)
Hiroki Shibata (Kyushu University, Fukuoka)

Book Review Editor
Michael A. Huffman (Kyoto University, Inuyama)

Anthropological Science (Japanese series)

Editor in Chief
Osamu KONDO

Yasuo IHARA
Hiroki OOTA
Ryo ODA
Yutaka KUNIMATU
Megumi KONDO
Kazuhiro SAKAUE

Noriko SEGUCHI

Kounosuke TOKITA

Eishi HIRASAKI

Kazumi HONGO
Taro YAMAGUCHI

Yasuhiro YAMADA